مشاوره صنعتی

مشاوره صنعتی و ارائه خدمات مشاوره صنعتی توسط متخصصین واحد طراحی هیوادفوم بدین صورت انجام می شود که قبل از ثبت کلیه سفارشات توسط مشتریان و بستن قرارداد توسط آن ها، تجزیه و تحلیلی بر روی اطلاعات داده شده انجام می شود و متخصصین، تولید را ارزیابی می کنند. سپس اطلاعات کاملی را در خصوص طراحی، ساخت و نوع فوم مورد استفاده در زمینه تولید محصول به مشتری ارائه می دهند. پس از پذیرش شرایط توسط مشتری مراحل مرتبط با تولید از جمله برش فوم، دایکات و در صورت نیاز لمینت و سایر اقدامات بعدی انجام می شود